Trúnaðarmenn

Hlutverk trúnaðarmanna

Hlutverk trúnaðarmanns samkvæmt 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er að gæta þess að gerðir samningar séu haldnir af atvinnurekanda og fulltrúum hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt verkamanna. Með þessu er átt við öll réttindi samkvæmt lögum eða reglum sem varða persónuleg réttindi manna, en það eru þau réttindi sem eru svo nátengd andlegu eða líkamlegu lífi manna að þau verða ekki frá því greind. Einnig má atvinnurekandi að sjálfsögðu ekki hrófla við neins konar fjárréttindum starfsmanna. Fjárréttindi er réttur yfir eða til fémæta, það er gæða, sem hafa fjárgildi og er þannig háttað í eðli sínu að þau geta greinst frá eiganda þeirra og gengið manna á milli.

Ýmis réttindi opinbers réttarlegs eðlis eru einnig friðhelg svo sem kosningaréttur og kjörgengi og væri atvinnurekanda allskostar óheimilt að meina starfsmönnum að neyta kosningaréttar eða beita þá þrýstingi í þeim efnum.

Fjallað er um verkefni trúnaðarmanna í kjarasamningum en einnig byggist hlutverk hans á þeim venjum sem skapast hafa um störf hans. Trúnaðarmönnum ber að vinna að bættum kjörum vinnufélaga sinna, jafnframt því sem þeir eru talsmenn atvinnuöryggis, félagslegs öryggis, skynsamlegra stjórnarhátta á vinnustöðum og eru samráðsaðilar vegna breytinga á vinnustöðum.

Trúnaðarmaður er einnig fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustaðnum og sem slíkur er hann tengiliður félagsins og starfsmannanna.

Verkamenn skulu snúa sér til trúnaðarmanns með umkvartanir sínar og trúnaðarmanni ber að sinna þeim þegar í stað. Honum er, í samráði við verkstjóra, heimilt að verja eftir því sem þörf krefur tíma til trúnaðarmannsstarfa og skulu laun ekki skerðast af þeim sökum. Trúnaðarmanni er heimilt í tengslum við ágreiningsefni að yfirfara gögn og vinnuskýrslur varðandi ágreiningsefnið og ber honum að fara með þau gögn sem trúnaðarmál. Hann skal á vinnustað hafa aðgang að læstri hirslu og síma í samráði við verkstjóra.

Þar sem trúnaðarmanni er einnig skylt að gæta þess að gerðir vinnusamningar séu haldnir og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt starfsmanna er eðlilegt að hann hafi fullt samráð og samvinnu við stéttarfélagið um ágreiningsefni sem upp koma til að leita leiða um lausn þeirra. Góð samskipti trúnaðarmanns og vinnufélaga eru grundvöllur árangursríks starfs. Nauðsynlegt er að trúnaðarmaður fræði nýliða á vinnustað um helstu reglur og venjur og um verkalýðsfélagið.

Fjallað er um hlutverk trúnaðarmanna í lögum stéttarfélaga. Þannig segir svo dæmi sé tekið í 17. gr. laga Eflingar-stéttarfélags að trúnaðarmenn skuli hafa eftirlit með því að lögum félagsins, samþykktum og samningum sé hlítt í hvívetna. Trúnaðarmenn eru tengiliðir milli félagsstjórnar Eflingar og starfsmanna félagsins og þess verkafólks sem vinnur á viðkomandi vinnustað og eiga þeir rétt á aðstoð stjórnar og starfsmanna í störfum sínum.

Þegar rætt er um trúnaðarmann er oftast átt við trúnaðarmann í merkingu laga nr. 80/1938. Danskir fræðimenn hafa skilgreint hugtakið þannig að átt sé við þann starfsmann, sem er valinn af samstarfsmönnum sínum á vinnustað, til þess að vera talsmaður þeirra og fulltrúi gagnvart vinnuveitanda. 

Jafnframt hlýtur það að vera grundvöllur þess að tala um trúnaðarmann í tæknilegum skilningi að kjarasamningurinn sem kveður á um samskipti og kjör aðila á vinnustað, viðurkenni trúnaðarmanninn, sem talsmann gagnvart atvinnurekanda, þannig að hann hafi ekki aðeins sérstöðu meðal starfsmanna, heldur einnig að hinum sérstöku reglum um réttarstöðu trúnaðarmanna sé beitt. Danski fræðimaðurinn Per Jacobsen skilgreinir hugtakið þannig að trúnaðarmaður sé launþegi, sem sé valinn af samstarfsmönnum sínum til þess að gæta hagsmuna þeirra gagnvart vinnuveitanda. Hann sé þannig tengiliður milli hins einstaka launþega og stjórnar fyrirtækisins. Ef trúnaðarmaður er valinn samkvæmt heimild í kjarasamningi er hann einnig fulltrúi stéttarfélags á vinnustað og á þess vegna einnig að gæta hagsmuna stéttarfélagsins.

Leggja verður til grundvallar til að unnt sé að tala um trúnaðarmann í lögfræðilegri merkingu það skilyrði að val hans byggist á heimild í lögum eða á samningi milli aðila og að trúnaðarmaður sé skipaður af stéttarfélagi til að sinna starfanum.

Hugtakið trúnaðarmaður kann þó að hafa víðtækari merkingu í einstökum samningum eða lögum. Þannig er ákvæði um það í samkomulagi um trúnaðarmenn milli fjármálaráðherra og félaga BSRB að þeir teljist trúnaðarmenn í skilningi laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna sem eru:

1. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 28. gr. þeirra laga,

2. Kjörnir trúnaðarmenn samkvæmt 2. gr. samkomulagsins, sem fjallar um sameiginlegan trúnaðarmann fyrir fleiri en einn vinnustað eða vakt, 

3. Kjörnir stjórnarmenn stéttarfélaga og heildarsamtaka þeirra,

4. Kjörnir samninganefndarmenn stéttarfélaga.

Val trúnaðarmanna

Samkvæmt 9. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur skal velja trúnaðarmenn þannig að á hverri vinnustöð, þar sem að minnsta kosti 5 menn vinna, hafi stjórn stéttarfélags þess sem á staðnum er í viðkomandi starfsgrein rétt til að tilnefna 2 menn til trúnaðarmannsstarfa, úr hópi þeirra, sem á staðnum vinna. Skal atvinnurekandi samþykkja annan þeirra sem trúnaðarmann stéttarfélagsins á vinnustöðinni. Þegar lögin voru til meðferðar á Alþingi á sínum tíma var þessi ruðningsréttur atvinnurekenda hart gagnrýndur af andstæðingum frumvarpsins, og töldu þeir enga ástæðu til þess að láta atvinnurekendur hafa áhrif á það hvaða trúnaðarmenn verkalýðsfélögin kysu. Aðrir vildu að starfsmennirnir sjálfir veldu sína trúnaðarmenn án afskipta stéttarfélagsins.


Í 9. gr. er gert ráð fyrir að trúnaðarmaður sé valinn úr hópi starfsmanna á vinnustöð. Þetta er eðlileg regla, því trúnaðarmaður verður að þekkja vel til aðstæðna á vinnustöð og verkamennina sjálfa, til þess að geta rækt starf sitt vel. Einnig þurfa að minnsta kosti 5 menn að vinna á vinnustöð til þess að unnt sé að velja trúnaðarmann. Þetta nær þó ekki til landbúnaðarverkafólks né áhafna skipa eða báta, sem ekki er skylt að lögskrá á.

Í 2. mgr. 9. gr. laganna um stéttarfélög og vinnudeilur er að finna skilgreiningu á hugtakinu vinnustöð, en það er sérhvert atvinnufyrirtæki, þar sem hópur manna vinnur undir stjórn sérstaks verkstjóra eða flokksstjóra, svo sem verksmiðjur, fiskverkunarstöðvar, skipaafgreiðslur, skip, bifreiðastöðvar og fleira.


Kjarasamningar

Í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði er kveðið á um að starfsmönnum sé heimilt að kjósa einn trúnaðarmann á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 til 50 starfsmenn og tvo trúnaðarmenn séu starfsmenn fleiri en 50 til tveggja ára í senn. Að kosningu lokinni tilnefnir viðkomandi verkalýðsfélag trúnaðarmennina í starfið ásamt því að tilkynna forráðamönnum fyrirtækisins um hver hafi verið tilnefndur. Verði kosningu eigi við komið skulu trúnaðarmenn tilnefndir af viðkomandi verkalýðsfélagi til ekki lengri tíma en tveggja ára í senn. Sjá t.d. grein 13.1 í aðalkjarasamningi VR (2008) og grein 13.1 í aðalkjarasamningi Eflingar (2008).

Ruðningsréttur atvinnurekanda hefur hér verið tekinn út með samningum aðila. Ákvæði þetta kom inn með sólstöðusamningum frá 1997.

Venjan er sú að hvert verkalýðsfélag hefur sinn trúnaðarmann þar sem starfsmenn úr mörgum verkalýðsfélögum vinna á sama vinnustað, enda er það tekið fram í samningum. Þá er einnig algengt að trúnaðarmenn séu fyrir hverja deild og hverja vakt ef um slíkt vinnufyrirkomulag er að ræða.

Á smærri vinnustöðum, þar sem félagsmenn margra stéttarfélaga vinna saman, kýs fólk trúnaðarmann sem starfar fyrir alla. Verði ágreiningur milli stéttarfélaga um hvaða félagi trúnaðarmaðurinn skuli vera úr úrskurðar Alþýðusamband Íslands í málinu.

Aðferð við kosningu trúnaðarmanns

Þegar kjósa skal trúnaðarmann, fer kosning oft fram skriflega. Það er engin skylda, en þykir heppilegt margra hluta vegna. Í ritinu "Trúnaðarmaðurinn á vinnustað", sem MFA hefur gefið út er að finna þær leiðbeiningar um kjör trúnaðarmanns að ágætt sé að tveir menn stjórni kosningu og hafi umsjón með henni, til dæmis fráfarandi trúnaðarmaður svo og fulltrúi viðkomandi verkalýðsfélags. Þeir sem stjórna kosningu geta gert annað tveggja, leitað eftir uppástungum um væntanlegan trúnaðarmann eða lagt til að allir starfsmenn innan viðkomandi verkalýðsfélags á vinnustaðnum séu í kjöri. Sé fyrrtalda aðferðin notuð hlýtur sá kosningu sem flest atkvæði fær af þeim sem stungið var upp á. Sé kosning bundin við uppástungur ber aðeins að rita á atkvæðaseðilinn nafn eins þeirra sem stungið hefur verið upp á. Sé einungis stungið upp á einum er sá sjálfkjörinn í stöðu trúnaðarmanns. Ákveði starfsmenn að allir séu í kjöri rita kjósendur nafn þess sem þeir velja úr hópi starfsmanna á atkvæðaseðil. Fáist ekki afdráttarlaus niðurstaða með þeim hætti er oft kosið milli þeirra tveggja eða þriggja sem flest atkvæði fengu.

Atkvæðisréttur

Hvergi er að finna ákvæði, hvorki í kjarasamningum né lögum, sem takmarka rétt félagsmanna innan verkalýðsfélaga til að taka þátt í kosningu trúnaðarmanna. Meginreglan hlýtur því að vera sú að allir félagsmenn taki þátt í kosningunni. Heppilegast hlýtur að vera að allir starfsmenn taki þátt í kjöri. Sé verið að kjósa trúnaðarmann á vinnustað þar sem sumarafleysingafólk er fjölmennt, getur verið gott að kjósa trúnaðarmann á öðrum tíma.


Kjörgengi

Allir félagsmenn verkalýðsfélagsins á vinnustaðnum eru kjörgengir sem trúnaðarmenn. Er það því meginreglan, en leitast mun við að velja sem trúnaðarmenn þá sem fólk hefur trú á að muni standa sig í því hlutverki.
Ekki er hægt að mæla með verkstjóra í stöðu trúnaðarmanns. Verkstjóri er fulltrúi atvinnurekanda og ber fyrst og fremst skyldur gagnvart honum. Engu breytir þó verkstjóri sé félagsmaður í verkalýðsfélagi. Ekki ætti heldur að velja þann í stöðu trúnaðarmanns sem gegnir starfi verkstjóra í forföllum hans. Vilji svo til að trúnaðarmaður sé gerður að verkstjóra, er best að kjósa sem fyrst annan í stöðu trúnaðarmanns.

Tilkynning til atvinnurekanda um skipan trúnaðarmanns

Tilkynna skal stéttarfélagi hver hafi verið kosinn trúnaðarmaður og tilnefnir félagið hinn nýkjörna trúnaðarmann í starfið jafnframt því að tilkynna forráðamönnum viðkomandi fyrirtækis nafn þess sem tilnefndur var.

Rétt er að stéttarfélag tilkynni skriflega viðkomandi atvinnurekanda um kjör eða val trúnaðarmanna eftir að það hefur farið fram. Einungis þannig er tryggt að trúnaðarmenn verkalýðsfélaganna njóti verndar samkvæmt 11. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Bréf um skipan trúnaðarmanns er eðlilegt að senda í ábyrgð eða láta atvinnurekanda staðfesta móttöku þess með áritun sinni á ljósrit. Er þá venjulega tilkynnt um skipan trúnaðarmanns til næstu tveggja ára, svo sem kjarasamningurinn kveður á um. Bréfið gæti verið svo hljóðandi: "Hér með tilkynnir (nafn stéttarfélags) að (nafn, heimilisfang og kennitala trúnaðarmanns) hefur verið valinn/kosinn trúnaðarmaður félagsins til næstu tveggja ára frá og með dagsetningu móttöku bréfs þessa að telja." Það er einnig dagsett og undirritað.

Í dómi Félagsdóms 3/1990 (IX:329) var deilt um uppsögn trúnaðarmanns. Atvinnurekandi hélt því fram að maðurinn væri ekki trúnaðarmaður í skilningi laganna um stéttarfélög og vinnudeilur og honum hefði aldrei verið tilkynnt um kosningu hans svo sem kjarasamningar geri ráð fyrir. Jafnvel þótt hann hefði einhvern tíma verið kosinn trúnaðarmaður þá verði að endurnýja tilnefninguna á tveggja ára fresti samkvæmt ákvæðum kjarasamningsins. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að verkalýðsfélaginu hefði ekki tekist að sanna að maðurinn hefði verið trúnaðarmaður félagsins. Dómurinn tók fram að skrifleg tilkynning um tilnefningu um trúnaðarmann væri æskileg, en ekki nauðsynleg. Þessi dómur sýnir að nauðsynlegt er að vanda vel tilkynningar félaganna til atvinnurekenda um val eða kjör trúnaðarmanna.

Í Félagsdómi 1/2003 krafðist atvinnurekandi sýknu af kröfum um brot á ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur um uppsagnarvernd trúnaðarmanna, á þeim grundvelli að starfsmanni sem sagt var upp störfum hafi ekki verið fullgildur trúnaðarmaður. Skylt hafi verið að leita samþykkis atvinnurekanda fyrir því að starfsmaður gegni trúnaðarmannsstöðu stéttarfélags á vinnustað, sbr. 1. mgr. 9. gr. laganna. Uppsögnin var tilkynnt viðkomandi starfsmanni í febrúar 2002. Í aðilaskýrslu formanns stéttarfélagsins kom fram að umræddur starfsmaður hefði verið kosinn trúnaðarmaður á fundi starfsmanna á árinu 1992 og hefði atvinnurekanda verið tilkynnt um það. Af hálfu atvinnurekanda voru ekki verið bornar brigður á þetta og samkvæmt gögnum málsins, þ.m.t. bréfaskriftum til stéttarfélagsins, var ljóst að atvinnurekandinn hafði litið á umræddan starfsmann sem trúnaðarmann stéttarfélagsins. Að þessu athuguðu þótti Félagsdómi haldlaus sú málsástæða að umræddur starfsmaður hafi ekki verið trúnaðarmaður samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1938, enda stóðst ekki skilningur atvinnurekanda á þessu ákvæði í ljósi orðalags þess og greindra ákvæða kjarasamningsins.

Upplýsingar og samráð

Hópuppsagnir

Í lögum um hópuppsagnir nr. 63/2000 er kveðið á um að áformi atvinnurekandi hópuppsagnir skuli hann hafa samráð við trúnaðarmann starfsmanna eða annan fulltrúa sem þeir hafa til þess valið svo fljótt sem auðið er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að áform hans komi til framkvæmda eða a.m.k. til að fækka í þeim hópi starfsmanna sem verður fyrir uppsögn.


Aðilaskipti að fyrirtækjum

Í lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum nr. 72/2002 er kveðið á um að ráðningarsamningar starfsmanna skuli flytjast sjálfkrafa yfir til þess aðila sem yfirtekur með samningi þann rekstur sem fyrri atvinnurekandi hlutaðeigandi starfsmanna bar ábyrgð á. Slík yfirtaka getur átt sér stað með sölu eða leigu á fyrirtæki, samruna fyrirtækja, útvistun verkefna o.s.frv.

Samkvæmt lögunum ber atvinnurekanda að tilkynna trúnaðarmanni starfsmanna með góðum fyrirvara um það hvenær aðilaskiptin muni eiga sér stað, ástæður þeirra og hvaða áhrif þau munu hafa á hagsmuni og stöðu starfsmanna. Ef atvinnurekandi hefur í huga að gera tilteknar ráðstafanir af þessum tilefni vegna starfsmanna ber honum að hafa samráð við trúnaðarmann í því skyni að ná samkomulagi um þær ráðstafanir. Samráð skal hafa með góðum fyrirvara og áður en fyrirhugaðar ráðstafanir koma til framkvæmda. Samkvæmt lögunum hvílir þessi upplýsinga- og samráðsskylda á þeim atvinnurekanda sem framselur sinn atvinnurekstur en einnig þeim sem yfirtekur þann rekstur.


Almenn lög um upplýsingar og samráð

Samkvæmt lögum nr. 151/2006, um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum er atvinnurekendum uppálagt að veita fulltrúum starfsmanna upplýsingar um þætti er varða nýliðna þróun og horfur varðandi starfsemi og fjárhagsstöðu fyrirtækis þeirra, stöðu og horfur í atvinnumálum og um allar ráðstafanir sem fyrirsjáanlegar eru, einkum ef atvinnuöryggi er ógnað. Hið sama gildir um ákvarðanir sem líklegt er að leiði til verulegra breytinga á skipulagi vinnunnar eða á ráðningarsamningum starfsmanna, þ.m.t. ákvarðanir sem eru byggðar á ákvæðum laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum og hópuppsagnir. Skulu þessar upplýsingar veittar á þeim tíma, á þann hátt og þess efnis sem heppilegast er svo að fulltrúar starfsmanna geti hafið viðeigandi athugun og undirbúið samráð ef þess gerist þörf.

Fulltrúum starfsmanna skal síðan gefast kostur á samráði með því að eiga fund með atvinnurekanda og fá viðbrögð frá honum við því áliti sem þeir kunna að setja fram. Jafnframt skal atvinnurekandi gera fulltrúum starfsmanna grein fyrir ástæðum viðbragða sinna.

Lögin gera ráð fyrir því að með kjarasamningum eða samningum milli atvinnurekanda og fulltrúa starfsmanna megi kveða nánar á um tilhögun og framkvæmd upplýsingagjafar og samráðs innan fyrirtækja.

Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða takmarkaðist gildissvið laganna fram til 1. mars 2008 við fyrirtæki þar sem starfa að jafnaði a.m.k. 100 starfsmenn. Eftir þann tíma miðast gildissvið laganna við fyrirtæki með að jafnaði a.m.k. 50 starfsmenn.


Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EWC)

Lög um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum nr. 61/1999 frá árinu 1999 sem lögfest voru hér á landi með vísan til tilskipunar Evrópusambandsins ná til fyrirtækja sem hafa a.m.k. 1000 starfsmenn samtals í ríkjum á EES-svæðinu, með starfsstöðvar í a.m.k. tveimur EES-ríkjum og með a.m.k. 150 starfsmenn í hvoru þeirra.

Ef þessi skilyrði eru uppfyllt geta fulltrúar starfsmanna eða stéttarfélög fyrir þeirra hönd, í því landi sem telja má að aðalstjórn fyrirtækjasamsteypunnar er staðsett, óskað eftir því að hafnar verði viðræður um stofnun slíks samstarfsráðs. Evrópsk samstarfsráð eru skipuð fulltrúum aðalstjórnar annars vegar og fulltrúum starfsmanna hins vegar frá öllum (eða a.m.k. velflestum) fyrirtækjum samsteypunnar innan Evrópu.

Evrópsk samstarfsráð eru vettvangur fyrir fulltrúa starfsmanna til að hafa áhrif á það hvernig aðalstjórn beitir valdi sínu og áhrifum gagnvart einstökum fyrirtækjum innan samsteypunnar og starfsmönnum þeirra. Af hálfu evrópskrar verkalýðshreyfingar hafa evrópsk samstarfsráð verið skilgreind sem aðferð fyrir launafólk og þeirra samtök til að vinna með fjölþjóðlegum hætti líkt og alþjóðafyrirtækin gera sjálf.

Trúnaðarmenn RSÍ   (Eyðublað STAÐFESTING Á KOSNINGU TRÚNAÐARMANNS (smella))

Vinnustaður Trúnaðarmaður Stéttarfélag
365 miðlar hf. Hafliði S Sívertsen [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
365 miðlar hf. Sigurjón Guðni Ólason [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
365 miðlar hf. Þórður Heiðar Jónsson [F434] Félag rafeindavirkja
365 miðlar hf. Örn Geirsson [F412] Grafía
Advania ehf. Eggert Sigurbergsson [F434] Félag rafeindavirkja
Advania ehf. Ragnar Wiencke [F434] Félag rafeindavirkja
Alcoa Fjarðaál sf. Karl Sigurður Sigurðsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Árvirkinn ehf. Guðni Ingvarsson [F438] Félag rafiðnaðarm. á Suðurl.
Ásprent Stíll Sigríður Hrönn Sigurðardóttir [F412] Grafía
Becromal Iceland ehf. Hlynur Tulinius [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Bergraf ehf. Þorsteinn Helgason [F439] Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
Byggingarfélag Gylf/Gunnars hf Oddur Bogason [F433] Félag islenskra rafvirkja
DK Hugbúnaður ehf. Sigurður Ingi Kjartansson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Eimskip Ísland ehf. Gunnar Guðjónsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Elkem Ísland ehf. Sigurður Ármannsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Exton ehf.   [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Hamar ehf. Einar Traustason [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Harpa tónlistar- og ráðste ohf Róbert Steingrímsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Hjá Guðjón Ó ehf. Ólafur S. Sigurjónsson [F412] Grafía
Ísafoldarprentsmiðja Soffía Guðbjört Ólafsdóttir [F412] Grafía
Isavia ohf. Þórir Ingi Ólafsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Isavia ohf. Árni Páll Hafsteinsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Isavia ohf. Eiríkur Sigurðsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Isavia ohf. Guðmundur Björnsson [F434] Félag rafeindavirkja
Isavia ohf. Jón Ragnar Gunnarsson [F434] Félag rafeindavirkja
Iðnmennt Jón Orri Guðmundsson [F412] Grafía
Isavia ohf. (Flugfjarskipti) Þórir Ingi Ólafsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
ÍAV Marti Búrfell sf. Kristinn Þór Vilhjálmsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Íslenskir aðalverktakar hf. Árni Samúel Samúelsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Já hf. Sunna Sveinsdóttir [F636] Félag íslenskra símamanna
Johan Rönning hf. Sverrir Árnason [F433] Féag íslenskra rafvirkja
Landsnet hf. Gunnar Snær Gunnarsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Landsnet hf. Egill Andri Bollason [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Landsprent Páll Hinrik Þórisson [F412] Grafía
Landsvirkjun Sogssvæði Óskar Þorsteinsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Landsvirkjun Kröflusvæði Óli Þór Jónsson [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Landsvirkjun Fljótsdal Vilhjálmur Jónsson [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Landsvirkjun Blöndusvæði Kristófer Kristjánsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Landsvirkjun Búrfell Óskar Ingi Böðvarsson [F438] Félag rafiðnaðarm. á Suðurl.
Laxar fiskeldi Heiðar Örn Ólason [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Leikfélag Reykjavíkur ses. Fannar Frey Eggertsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Leikfélag Reykjavíkur ses. Elma Bjarney Guðmundsdóttir [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Litlaprent ehf. Reynir S. Hreinsson [F412] Grafía
Ljósgjafinn ehf. Arnór Guðvarðsson [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Luxor tækjaleiga ehf. Teitur Ingi Sigurðsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Marel Iceland ehf. Friðrik Guðfinnur Matthíasson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Marel Iceland ehf. Jökull Harðarson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Marorka ehf. Haukur Þórðarson [F434] Félag rafeindavirkja
Meitill - GT Tækni ehf. Arnór Ingi Jónasson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Míla ehf. Elmar Freyr Torfason [F434] Félag rafeindavirkja
Míla ehf. Jakob Þór Leifsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Míla ehf. Sæunn Hrund Björnsdóttir [F636] Félag íslenskra símamanna
Morgunblaðið Anna Haraldsdóttir [F412] Grafía
Myndun slf. Þröstur Magnússon [F433] Félag islenskra rafvirkja
Netkerfi og Tölvur ehf. Þorkell Erlingsson [F434] Félag rafeindavirkja
Norðurál Grundartangi ehf. Frantz Adolph Pétursson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Norðurorka hf. Halldór Gauti Kárason [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Origo Hörður Bragason [F434] Félag rafeindavirkja
Olíudreifing ehf. Guðni Helgi Helgason [F433] Félag islenskra rafvirkja
Orka náttúrunnar ohf. Sigurjón Sigurjónsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Orkuveita Reykjavíkur Guðmundur S. Sigurgeirsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Orkuvirki ehf Andri Már Guðmundsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
PCC Bakka Sigmar Tryggvason [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Prentmet Haraldur Örn Arnarsson [F412] Grafía
Póllinn ehf. Júlía Björk Þórðardóttir [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafal ehf Kjartan Már Jóhannsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafeyri ehf. Kristinn Sigurgeirsson [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Rafeyri ehf. Kristján Valur Kristjánsson [F432] Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Rafholt ehf Kristján Þór Bernótusson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafholt ehf Sigfús Tryggvi Blumenstein [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafholt ehf Valur Sigurðsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Raflausnir verktakar ehf. Ólafur Örn Helgason [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafmenn ehf. Gísli Magnússon [F434] Félag rafeindavirkja
Rafmiðlun hf. Elías Kristinn Vignisson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafmiðlun hf. Hilmar Guðmannsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Raftákn ehf. Andrea Margrét Þorvaldsdóttir [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Raftíðni ehf Óli Hjörvar Kristmundsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafvirki ehf Gylfi Bragason [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rafvirkni ehf   [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rarik ohf. Leifur Bjarnason [F433] Félag islenskra rafvirkja
Reykjafell hf. Aðalsteinn Stefánsson [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rio Tinto á Íslandi  hf. Aðalsteinn Bragason [F433] Félag islenskra rafvirkja
Rio Tinto á Íslandi  hf. Axel Kristinn Gunnarsson [F434] Félag rafeindavirkja
Ríkissjóður Íslands Háskóli Ísl. Ari Bjarnason [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Ríkissjóður Íslands LSH Páll Brynjar Arason [F433] Félag islenskra rafvirkja
Ríkissjóður Íslands LSH Ásvaldur Kristjánsson [F434] Félag rafeindavirkja
Ríkisútvarpið ohf. Ragnar G. Gunnarsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Ríkisútvarpið ohf. Vernharður Bjarnason [F434] Félag rafeindavirkja
Securitas hf. David Trevor Park [F433] Félag islenskra rafvirkja
Securitas hf. Unnsteinn Veigar Unnsteinsson [F433] Félag íslenskra rafvirkja
Síminn hf. Dimitar Nikolov Nikolov [F433] Félag islenskra rafvirkja
Síminn hf. Eyjólfur Ólafsson [F434] Félag rafeindavirkja
Síminn hf. Hjörtur Jóhann Hróðmarsson [F434] Félag rafeindavirkja
Síminn hf. Guðrún S Bergþórsdóttir [F636] Félag íslenskra símamanna
Síminn hf. Haraldur Örn Sturluson [F636] Félag íslenskra símamanna
Síminn hf. Trausti Þór Friðriksson [F636] Félag íslenskra símamanna
Síminn hf. Stefán Freyr Benónýsson [F636] Félag íslenskra símamanna
Smith & Norland hf.    
Straumbrot ehf. Katrín Ösp Guðjónsdóttir [F433] Félag islenskra rafvirkja
Sýn hf. Hlynur Ingvi Samúelsson [F434] Félag rafeindavirkja
Svansprent Sigurþór Örn Guðmundsson [F412] Grafía
Teledyne Gavia ehf. Steinþór Jakobsson [F434] Félag rafeindavirkja
TG raf ehf. Jósef Kristinn Jósefsson [F439] Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
Umslag ehf. Þórdís Einarsdóttir [F412] Grafía
Valka ehf. Steinar Axelsson [F421] VM Félag vélstj. og málmtæk.
Veitur ohf. Jón Ingi Ontiveros [F433] Félag islenskra rafvirkja
Verne Real Estate II ehf. Birgir Ingi Jónasson [F439] Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
Víkurraf ehf. Bjarni E Haukdal Vilhjálmsson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Vörumerking Slobodan Anic [F412) Grafía
Þjóðleikhúsið Magnús Arnar Sigurðarson [F054] Félag tæknifólks í rafiðnaði
Öryggismiðstöð Íslands hf. Lars Ívar Amby Lárusson [F434] Félag rafeindavirkja

 

 

 

 

Öryggistrúnaðarmenn RSÍ

Guðmundur Þór Gíslason Hveragerði F434 Árvirkinn ehf.
Kristín V Valdimarsdóttir Mosfellsbæ F636 Já hf.
Óskar Þorsteinsson Kópavogi F433 Landsvirkjun
Páll Sverrisson Akureyri F434 Ljósgjafinn ehf.
Nína Karen Grétarsdóttir Reykjavík F636 Míla ehf.
Sveinn Björgvin Larsson Kópavogi F433 Míla ehf.
Helgi Marteinn Ingason Hafnarfirði F433 Rafvirkni ehf
Guðmundur Rúnarsson Steinsen Hafnarfirði F433 Rio Tinto Alcan á Íslandi  hf.
Grétar Karl Arason Reykjavík F636 Síminn hf.
Jón Hafsteinn Jóhannsson Reykjavík F636 Síminn hf.

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?